Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach

24.marca 2013 roku w Domu Rzemiosła w Kielcach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze  członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach. Zebranych zaszczycili swoją obecnością, prezes ŚZP – Andrzej Dąbrowski oraz sekretarz ŚZP – Kazimierz Rej. Spotkanie rozpoczął prezes Koła Wiesław Sochacz , przywitał gości oraz zebranych pszczelarzy. Na przewodniczącego Zebrania wybrano  Zdzisława Kowalskiego. Wybrano sekretarzy zebrania oraz komisję mandatowo- wyborczą, wniosków i uchwał, skrutacyjną. Wszyscy uczestnicy spotkania dostali na piśmie sprawozdanie z pracy Zarządu Kola za okres 4 lat. W imieniu Zarządu Koła prezes złożył sprawozdanie przed zebranymi. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił-  przewodniczący Zenon Fedor. Kazimierz Stępień- przewodniczący Sadu Koleżeńskiego przedstawił sprawozdanie Sądu. Po burzliwej dyskusji ustępujące władze w głosowaniu uzyskały absolutorium. Presem Koła został wybrany ponownie Wiesław Sochacz. Wybrano wszystkie władze Koła oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów SZP. Podjęto uchwały do realizacji przez nowy Zarząd Koła.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach z okres 29.03.2009 do 24.03.2013r. ( aby otworzyć kliknij na odnośnik)

IMG str. 1

IMG str. 2

IMG str. 3

IMG str. 4

PROTOKÓŁ

,,Komisji Mandatowo Wyborczej Uchwał i Wniosków” Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kielcach na walnym zebraniu z 24.03.3013 roku, w składzie:

 1. Janina Kozak- przewodnicząca komisji
 2. Marek Gos- sekretarz komisji
 3. Edward Jałowiec- członek komisji
 4. Ireneusz Góraj- członek komisji

Na podstawie dyskusji przedstawiono następujące wnioski i podjęto uchwały do realizacji przez nowo wybrany Zarząd Koła.

 1. Zobligować Zarząd Koła do przedstawienia trudnej sytuacji ekonomiczno- gospodarczej pszczelarzy na możliwych forach instytucji i czynić starania o zwiększenie dotacji z UE.
 2. Zobowiązuje się Zarząd Koła do wykonania analizy konsekwencji prawnych i ekonomicznych, związanych z ewentualnym powołaniem i rejestracją ,, Stowarzyszenia Pszczelarzy Świętokrzyskich”, opartego na bazie organizacyjnej Koła w Kielcach, obejmującego swoim zasięgiem chętne do zrzeszenia się inne Koła w regionie.
 3. Upoważnia się Zarząd, do korzystania z pomocy prawnej, powołania komisji do opracowania statutu Stowarzyszenia, oraz do ewentualnego powoływania zespołów, w celu przygotowania koncepcji i planów logistycznego zapewnienia funkcjonowania organizacji, w nowych warunkach formalno- prawnych.
 4. Po zakończeniu prac, Zarząd przedstawi stosowne wnioski i dokumenty, na zwołanym Nadzwyczajnym Zebraniu Plenarnym, w celu podjęcia przez członków Koła decyzji, dotyczącej dalszego funkcjonowania w Świętokrzyskim Związku Pszczelarzy, z możliwością przekształcenia Zebrania w Zjazd Założycielski nowej, niezależnej, samorządnej organizacji.
 5. Zwiększyć fundusze na dział szkoleń i ich powielanie dla chętnych pszczelarzy.
 6. Ustalenie sensownych  cen na sprzedaż miodu.
 7. Poszerzyć  pomoc UE w zakresie sprzętu (np. kosiarek).
 8. Znieść ograniczenia w zakresie zakupu matek, odkładów  z dotacji UE dla pasiek małych.
 9. Zobowiązać  Zarząd do starań w kierunku dopłaty do rodziny pszczelej.
 10. Podwyższenie  składki produkcyjnej od ula z 2 zł do 2,3 zł, z tym, że 0.3 zł. pozostanie w Kole na fundusz szkoleniowy.
 11. Zebranie zwraca się do Zarządu o rozpoznanie wszystkich aspektów uzyskania osobowości prawnej dla RKP w Kielcach. Mając osobowość prawną należy rozważyć dalszy udział w strukturze organizacyjnej ŚZP, bądź całkowitego wydzielenia się z tych struktur. Niezbędne jest wzięcie pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, aby pszczelarze nie utracili dorobku i możliwości działania. Zamierzenia te nie naruszają zasady współpracy z ŚZP i PZP wręcz odwrotnie pszczelarze liczą na wyraźną poprawę wzajemnych relacji, dla dobra jedności braci pszczelarskiej. W tym celu należy pozyskać konsultacje prawne i ekonomiczne.
 12. Zobowiązuje się Zarząd do kontynuowania działań na rzecz pszczelarzy naszego Koła w dotychczasowym zakresie i dotychczasowej formie.

 

 

Prev Spotkanie szkoleniowe pszczelarzy kieleckich 24 luty 2013 roku.
Next Wielkanoc

Leave a comment