Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

Dnia 13 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń pod nr KRS- 0000519950 – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Kielcach ul Gustawa Morcinka 1, 25-332 Kielce.

NIP: 6572915264
Regon: 260794441
E-mail: kontakt@pszczelarzekielce.pl

Bieżący rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kielcach ul. Złota 9 
nr. 59 84930004 0000 0063 0571 0001 w PLN

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Kielcach jest administratorem danych osobowych w zakresie danych użytkowników zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o  ochronie danych (2016/679), które zostały udostępnione przez użytkowników, w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego regulaminu.
  2. Udostępnienie danych osobowych przez pszczelarza ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji usługi – obsługa administracyjna. Dane są udostępniane przez pszczelarza na etapie zapisu do stowarzyszenia oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych. Każdy członek stowarzyszenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych danych osobowych możesz się skontaktować bezpośrednio z administratorem telefonicznie pod nr 530159167 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@pszczelarzekielce.pl ewentualnie w siedzibie stowarzyszenia ul. Gustawa Morcinka 1, 25-332 Kielce.
  4. Dane członka stowarzyszenia będą przetwarzane przez administratora przez czas posiadania członkostwa w stowarzyszeniu, a w przypadku wygaśnięcia bądź rezygnacji z członkostwa, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z dofinansowań za pośrednictwem Stowarzyszenia.
  5. Wszystkie zbierane przez administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
  6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofane, ale wiąże się to z tym, że pszczelarz nie będzie już członkiem świętokrzyskiego stowarzyszenia pszczelarzy a, w związku, z czym nie będzie miał prawa do pomocy administracyjnej oraz uzyskania informacji.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w  Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Kielcach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w  sprawach ochrony danych osobowych.

Deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia 

Pobierz deklarację do wydrukowania i uzupełnienia.

 

Statut

STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  STOWARZYSZENIA  PSZCZELARZY

ROZDZIAŁ I

§1

Postanowienia ogólne

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem hodowców i miłośników pszczół.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach, (Dz. U. z 1989r., Nr 20 poz.104, t. j. Dz. U. Nr 79 poz.855 z 31 lipca 2001r. z późniejszymi zmianami) i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Kielce. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji,
o podobnym celach.

2. Stowarzyszenie może zawierać i realizować umowy o współpracy z krajowymi, zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami.

3. Decyzję w sprawie przystąpienia do krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, a także zawierania z nimi umów o współpracy, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Decyzje te jednak dla swej ważności muszą być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

§5

1.   Stowarzyszenie może używać godła, barw i sztandaru, a władze Stowarzyszenia logo
i pieczęci.

2.   Wzór godła, barw, pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną z potrzebami pszczelarzy, której przedmiotem zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt;
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
18.12.Z Pozostałe drukowanie;
46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt;
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganów i targowisk.

2.   Rodzaje i zakres tej działalności mogą wymagać zawierania umów, zleceń lub etatowego zatrudniania osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.

3.   Do realizacji podstawowej działalności statutowej możliwe jest zatrudnienie pracownika.

4.   Decyzje o zatrudnieniu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, którą zatwierdza najbliższe walne zebranie członków.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej ogółu członków, z możliwością zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych na działalność statutową.

ROZDZIAŁ II

§ 8

Cele Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest:

1)   zrzeszanie pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa w celu zintegrowania środowiska i kontynuowanie kilkusetletniej tradycji bartnictwa na Ziemi Świętokrzyskiej;

2)   reprezentowanie interesów pszczelarzy wobec administracji państwowej,
oraz samorządów terytorialnych i innych organizacji;

3)   inicjowanie oraz udzielanie pomocy w unowocześnianiu gospodarstw pasiecznych;

4)   upowszechnianie wiedzy z zakresu pszczelarstwa i ochrony środowiska;

5)   działanie na rzecz rozwoju pszczelarstwa, jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego;

§ 9

Realizując swoje cele Stowarzyszenie:

1)      Organizuje spotkania, szkolenia, imprezy, zjazdy i wycieczki związane
z pszczelarstwem;

2)      Współdziała z jednostkami weterynarii, gospodarki rolnej i leśnej w kwestiach dotyczących bazy pożytkowej i ochrony pszczół;

3)      Promuje ważną rolę pszczelarstwa, jako czynnika plonotwórczego;

4)      Może organizować zbiorowe zaopatrzenie członków Stowarzyszenia w sprzęt
i artykuły przydatne do prowadzeniu pasiek;

5)      Może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem dochodu na działalność statutową;

6)      Może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami członkom stowarzyszenia jak również osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia lub dla celów przez niego obranych.

7)      Reprezentuje członków Stowarzyszenia wobec wszystkich podmiotów wspierających hodowców pszczół;

8)      Może wydawać biuletyny informacyjne, reklamowe i okolicznościowe, związane
z działalnością Stowarzyszenia.;

ROZDZIAŁ III

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki.

1a. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna jak również małoletnia za zgodą przedstawiciela ustawowego.

b) członek zwyczajny po opłaceniu składek członkowskich posiada czynne prawo wyborcze.

2a.  Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna które wyrażają chęć wspierania celów Stowarzyszenia.

b.  Członek Honorowy nie opłaca składek członkowskich i nie posiada czynnego prawa wyborczego. Może natomiast uczestniczyć na Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3a.  Członkiem Seniorem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna której stan zdrowia nie pozwala na prowadzenie pasieki a wyraża chęć przynależenia do Stowarzyszenia.

b.  Członek senior nie opłaca składek członkowskich i nie posiada czynnego prawa wyborczego. Może natomiast uczestniczyć na Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez wypełnienie deklaracji na wzorze przygotowanym przez Stowarzyszenie i przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1)      Przyczyniać się do rozwoju Stowarzyszenia;

2)      Dbać o jego dobre imię;

3)      Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

4)      Przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa;

5)      Regularnie opłacać składki.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1) wybierać i być wybierani do wszystkich organów Stowarzyszenia;

2) brać udział w zebraniach i posiedzeniach wszystkich szczebli organizacyjnych Stowarzyszenia, na których będą podejmowane decyzje ich dotyczące;

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec wszystkich organów Stowarzyszenia;

4) odwoływać się do wszystkich organów Stowarzyszenia z wyjątkiem spraw uregulowanych w niniejszym Statucie;

5) korzystać z pomocy prawnej, organizacyjnej, zawodowej, oraz z urządzeń i lokali stowarzyszenia;

6) nosić medale i odznaczenia Stowarzyszenia;

7) reprezentować stowarzyszenie na zewnątrz z upoważnienia jego organów;

8) używać logo i nazwy stowarzyszenia w materiałach promocyjnych własnej działalności pszczelarskiej.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia wybierają Prezesa Zarządu, Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.

§ 15

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu może nastąpić przez:

Rezygnację pisemną złożoną do Zarządu.
Śmierci członka.
Wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
Wykluczenie przez Zarząd za:

1)      działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

2)      ponad 3 miesięczną zaległość w opłaceniu składki członkowskiej za ubiegły rok
z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną;

3)      utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków składane w ciągu miesiąca  od dnia doręczenia zawiadomienia o  uchwale. Odwołanie składa się Zarządowi, który przekazuje je do rozpoznania przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są;

1)      Walne Zebranie Członków;

2)      Zarząd;

3)      Komisja Rewizyjna;

4)      Sąd Koleżeński;

§ 18

Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata i upływa w dniu odbycia Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego przypadającego w czwartym roku od roku, w którym odbyło się poprzednie Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze. W trakcie kadencji mogą być dokonywane zmiany w składzie władz Stowarzyszenia.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli statut nie stanowi inaczej.
Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drodze indywidualnego składania podpisów na liście pod uchwałą. Uchwała ta jest ważna jeżeli podpisze się pod nią ¾ członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania na dzień podjęcia uchwały.

§ 20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na cztery lata, w pierwszym kwartale roku kończącego kadencję. W razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd do dnia 31 marca, jest on rozwiązany. Funkcję Zarządu przejmuje Komisja Rewizyjna, która do końca kwietnia musi zorganizować wybory.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w dowolnym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Organu Nadzorującego, Komisji Rewizyjnej albo co najmniej ¼ członków stowarzyszenia
w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Nadzwyczajne zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
O terminie Walnego Zebrania, miejscu i propozycjach porządku obrad powiadamia Zarząd wszystkich członków listami poleconymi wysłanymi co najmniej 14 dni przed terminem Walnego lub w drodze przekazania powiadomienia za pokwitowaniem odbioru, a także  pocztą elektroniczną lub w inny indywidualnie uzgodniony z członkiem sposób.
W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W braku kworum pół godziny później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.
W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście z głosem doradczym.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)      Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

2)      Uchwalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zebrania;

3)      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

4)      Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

5)      Powoływanie  i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

6)      Uchwalanie i zmiany statutu;

7)      Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

8)      Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

9)      Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

10)  Ustalanie składek członkowskich, oraz ich wysokość i podział;

11)  Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, jeśli jego wartość przekracza 10 krotność najniższego wynagrodzenia;

12)  Ustalanie ilości etatów, wysokości wynagrodzenia oraz ewentualnych premii pracowników;

13)  Decydowanie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, a nie określonych w niniejszym Statucie;

Każdemu członkowi Zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 21

Zarząd

1.    Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem jest powoływany przez Walne Zebranie Członków do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. Do reprezentowania Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.

2.    Zarząd składa się z: Prezesa, skarbnika, sekretarza, którzy tworzą prezydium Zarządu oraz od dwóch do dziesięciu członków.

3.    Prezes Stowarzyszenia wybierany jest bezpośrednio w głosowaniu tajnym ze zgłoszonych kandydatur.

4.    Prezesem Stowarzyszenia zostaje wybrany kandydat, który uzyskał ponad połowę głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. W przypadku nie uzyskania przez żadnego kandydata wymaganej większości, przeprowadza się kolejną turę wyborów spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów.

5.    Pozostałych członków Zarządu wybiera się ze zgłoszonych kandydatur w głosowaniu tajnym. Do Zarządu wchodzą osoby z największą liczbą oddanych ważnie głosów.

6.    Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie sekretarza i skarbnika.

7.    Zarząd może wybrać zastępcę lub zastępców Prezesa.

8.    Zmiana na stanowisku prezesa, skarbnika oraz sekretarza, wymaga protokólarnego przekazania majątku i dokumentacji.

9.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, posiedzenie prezydium Zarządu w miarę potrzeb.

10.   W przypadku zaistnienia wakatu w składzie Zarządu jest on uzupełniany kolejną osobą
z najlepszym wynikiem z ostatnich wyborów, chyba że nie wyrazi ona zgody na członkostwo w organie.

W przypadku zaistnienia wakatu na stanowisku prezesa, jego funkcję przejmuje zastępca, a w ciągu trzech miesięcy Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu wybrania prezesa.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      Organizowanie i kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz Uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2)      Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz, instytucji i podmiotów.

3)      Sporządzanie planów pracy i budżetu.

4)      Złożenie w połowie kadencji sprawozdania z wykonania Uchwały Walnego Zebrania
i zadań budżetowych, a co roku sprawozdania z pracy Zarządu.

5)      Przygotowanie i zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

6)      Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.

7)      Nadzorowanie prowadzonej działalności gospodarczej.

8)      Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.

9)      Wykonywanie innych zadań  w ramach statutowych uprawnień.

10)  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

§ 23

Komisja Rewizyjna

1.   Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej działalności Stowarzyszenia.

2.    Komisja składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.

3.   Wyboru członków Komisji dokonuje Walne Zebranie wyborcze w głosowaniu tajnym.

4.   W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, Sądu Koleżeńskiego, jak i zatrudnione na etacie w Stowarzyszeniu.

5.    W przypadku zaistnienia wakatu w składzie Komisji jest on uzupełniany kolejną osobą
z najlepszym wynikiem z ostatnich wyborów, chyba że nie wyrazi ona zgody na członkostwo w organie.

§ 24

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1)      Kontrola bieżącej działalności Zarządu.

2)      Sporządzanie co najmniej raz w roku, w pierwszym kwartale, protokołu z kontroli działalności Zarządu.

3)       Rozpatrywanie zażaleń na działalność Zarządu Stowarzyszenia.

4)      Wnoszenie skarg do Sądu Koleżeńskiego.

5)      W przypadkach szczególnych lub na wniosek członków żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

6)      Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd
w Statutowym terminie.

§ 25

1.    Komisja odpowiada razem z Zarządem przed Walnym Zebraniem członków oraz organami porządku prawnego, za prawidłową i praworządną działalność Stowarzyszenia.

2.    Komisja ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia, może żądać wyjaśnień od Zarządu lub poszczególnych jego członków.

3.    Komisja ma obowiązek zapoznać Zarząd z wynikami kontroli, a ten w terminie 14 dni jest zobowiązany zająć stanowisko wobec ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, w formie stosownej uchwały.

4.    Zarząd Stowarzyszenia może uwagi Komisji przyjąć do realizacji albo wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie do 30 dni.

5.    Komisja działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§ 26

Sąd  Koleżeński.

1.     Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem, wybierany jest przez Walne Zebranie członków
w głosowaniu tajnym.

2.     Sąd składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

3.     Sąd działa w składzie trzyosobowym na podstawie Regulaminu Pracy Sądu, uchwalonego przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

4.     W skład Sądu nie mogą wchodzić osoby z Zarządu, Komisji Rewizyjnej, a także zatrudnione na etacie w Stowarzyszeniu.

W przypadku zaistnienia wakatu w składzie Sądu jest on uzupełniany kolejną osobą
z najlepszym wynikiem z ostatnich wyborów, chyba że nie wyrazi ona zgody na członkostwo w organie.

§ 27

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

1)      rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami i władzami Stowarzyszenia;

2)      badanie zasadności złożonych wniosków pod względem zgodności z działalnością statutową Stowarzyszenia.

§ 28

Sąd Koleżeński może:

1)      Przedstawić wnioski do rozstrzygnięcia przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków
w zależności od złożoności sprawy;

2)      Dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu;

3)      Udzielić upomnienia lub nagany;

4)      Czasowo pozbawić prawa udziału w określonej działalności Stowarzyszenia na okres do trzech lat;

5)      Zawiesić w prawach członka na okres do trzech lat;

6)      Wykluczyć ze Stowarzyszenia;

7)      Pozostawić sprawę bez rozpatrzenia.

§ 29

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego strona może odwołać się na piśmie do Walnego Zebrania członków w terminie miesiąca od doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się Przewodniczącemu Sądu.

ROZDZIAŁ V

§ 30

Majątek Stowarzyszenia.

1.    Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2.    Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

3.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4.    Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 31

1.    Do nabywania i zbywania praw majątkowych, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd po akceptacji Walnego Zebrania członków.

2.       Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

§ 32

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

1.   Statut może być zmieniony Uchwałą Walnego Zebrania członków większością 2/3 głosów oddanych przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania lub zgodnie z par. 19 pkt. 2.

2.   W razie braku kworum, podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu może nastąpić dopiero na następnym Walnym Zebraniu członków, zwołanym nie wcześniej niż 30 dni
i nie później niż 2 miesiące od poprzedniego Walnego Zebrania.

§ 33

1.   Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania członków większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania lub zgodnie z par. 19 pkt. 2.

2.   W razie braku kworum podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia może nastąpić dopiero na następnym Walnym Zebraniu członków, zwołanym nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 miesiące od poprzedniego Walnego Zebrania.

§ 34

1.   W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora lub likwidatorów.

2.   Walne Zebranie członków może w każdej chwili odwołać likwidatora. Może też powołać innych likwidatorów.

3.   Jeżeli ustanowiono więcej niż jednego likwidatora, do reprezentacji Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch likwidatorów.

§ 35

Likwidatorzy zbywają majątek Stowarzyszenia, spłacają jego zobowiązania, a mienie  pozostałe po likwidacji przekazują instytucji wskazanej przez Walne Zebranie członków.

Pobierz STATUT

Władze statutowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy.

14 września 2014 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy . Wybrano władze statutowe Stowarzyszenia w składzie:

ZARZĄD

Prezes – Sochacz Wiesław – tel 604221426

Wiceprezes- Król Adam

Sekretarz- Morawska Lidia

Skarbnik- Kowalski Ryszard

Członek- Cudzik Mirosław

Członek- Chrzan Krzysztof

Członek- Kozubek Tomasz

Członek- Stępień Tadeusz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący- Mazur Adam

Wiceprzewodniczący- Matuszewski Artur

Członek- Zagdański Andrzej

Sąd Koleżeński

Przewodniczący- Bochenek Adam

Członek- Stalewski Jerzy

Członek-  Żak Szymon

Kierownik biura – Dynus Anna

Po niespełna 4 latach, 28 marca 2018r. odbyły się wybory władz Stowarzyszenia

Prezes Zarządu– Wiesław Sochacz

Zarząd:

Sekretarz – Lidia Morawska

Skarbnik – Ryszard Kowalski

Wiceprezes- Adam Król

Członek- Krzysztof Chrzan

Członek- Tomasz Kozubek

Członek- Józef Adach

Członek- Mirosław Cudzik

Członek- Kazimierz Filipiak

Członek- Roman Rejczak

Następca Członka – Ireneusz Góraj

Następca Członka- Andrzej Salwierak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący- Adam Mazur

Członek- Andrzej Zagdański

Członek- Matuszewski Artur

Komisja Sądu Koleżeńskiego:

Przewodniczący- Bochenek Adam

Członek- Jerzy Stalewski

Członek- Szymon Żak

Kierownik biura – Anna Dynus

 

Po  4 latach, 27 marca 2022r. odbyły się wybory władz statutowych Stowarzyszenia

Prezes Zarządu– Wiesław Sochacz tel 604221426

Zarząd:

Sekretarz –Krzysztof Chrzan

Skarbnik – Ryszard Kowalski

Wiceprezes- Adam Król

Członek- Józef Adach

Członek- Mirosław Cudzik

Członek- Kazimierz Filipiak

Następca Członka –Tomasz Kozubek

Następca Członka-Roman Rejczak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący- Adam Mazur

Członek- Andrzej Zagdański

Członek- Matuszewski Artur

Komisja Sądu Koleżeńskiego:

Przewodniczący- Bochenek Adam

Członek- Jerzy Stalewski

Członek- Szymon Żak

Kierownik biura – Anna Dynus

 

 

 

Leave a comment