Spotkanie informacyjno- szkoleniowe kieleckich pszczelarzy 28. 10. 2012r.

W niedzielę 28 października 2012r w Domu Rzemiosła w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sezonie jesienno- zimowym 1012/2013r kieleckich pszczelarzy. W zebraniu uczestniczyło około 130 pszczelarzy naszego Koła, były też osoby  nienależące do naszego Koła. Prezes Koła Wiesław Sochacz przedstawił bieżące sprawy i problemy. Przedstawił problemy po Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach odbytym w dniu 01. 09. 2012r. Z wyborów wynika, że kieleckie Koło liczące  około 25 % członków ŚZP, nikt nie  reprezentuje  naszego Koła we władzach ŚZP. Wybory zostały tak ukartowane, że żaden kandydat naszego Koła nie został wybrany do władz ŚZP. Pszczelarze Koła opowiedzieli się jednoznacznie – „Rejonowe Koło Pszczelarzy w Kielcach powinno odejść ze struktur ŚZP w Kielcach”.

Na spotkanie Zarząd Koła zaprosił zawodowego pszczelarza, pana Michała Kozińskiego – pszczelarza nowocześnie gospodarującego na 700 rodzinach pszczelich w województwie lubelskim, jednocześnie producenta węzy pszczelej. Pan Michał przedstawił sposób swojego gospodarowania na pasiece, leczenia i karmienia pszczół oraz problemy ze zbytem miodu za godziwe pieniądze.  Pan Michał przedstawił technologię produkcji węzy pszczelej. Zebrani z zaciekawieniem wysłuchali wykładu przeplatanego zdjęciami z pasiek i pracowni pana Kozińskiego.

WYDAWANY OD 1993R.                                       NR  39/26/80

Pismo bezpłatne                                                       28 października 2012r.

 

BARTNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

BIULETYN REJONOWEGO KOLA PSZCZELARZY

W KIELCACH

 

nasza strona internetowa: http://pszczelarzekielce.pl

nasz kontakt internetowy: e-mail: kontakt@pszczelarzekielce.pl

 

 

 


Wspomnijmy tych, którzy odeszli

Kolasińska Wiesława

Musiał Wojciech

Salwa Bronisław

Mączyński Czesław

ks. prałat Zbroszczyk Józef

Cześć ich pamięci.

 

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach.

              1 września 2012 r. w Restauracji „Czardasz Sady” przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ŚZP. Nasze Koło reprezentowało 9 delegatów. Mimo zgłaszania kandydatów z Koła Kieleckiego do władz ŚZP, nikt nie reprezentuje naszego Koła w ŚZP. Wybory tak były ustawione, aby nikt z naszego Koła nie znalazł się we władzach ŚZP. Czy to aby normalne, aby Koło liczące 25% wszystkich członków ŚZP przez 4 lata nie było reprezentowane w jego władzach? Czy celowa jest przynależność Naszego Koła do struktur Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy?

Wybrano władze ŚZP w następującym składzie:

Zarząd ŚZP

Prezes Dąbrowski Andrzej koło Łagów (53 członków)
Wiceprezes Nachyła Stefan koło Chęciny (25 członków)
Wiceprezes Szwed Leszek koło Busko Zdrój (70 członków)
Skarbnik Jabłko Janusz koło Nowa Słupia (64 członków)
Sekretarz Rej Kazimierz kolo Suchedniów (39 członków)
Członek Adamczyk Janusz koło Jędrzejów (49 członków)
Członek Sekuła Leszek koło Kazimierza Wielka(48 czł)
Członek Osiński Leszek koło Pińczów (70 członków)

 

        Komisja Rewizyjna                                                                                 Delegaci na Walny Zjazd PZP

Przewodniczący Krempic Roman Sędziszów (22) Dąbrowski Andrzej  Łagów (53)
Zastępca Kozak Janina Kielce (287) Pustuła Stanisław Nowa Słupia(64)
Sekretarz Włodarczyk  A Suchedniów(39) Szwed Leszek Busko Zdrój (70)
Członek Sitarz Piotr Łagów (53) Jabko Janusz Nowa Słupia(64)
Członek Świrta Łukasz Iłża (21) Rej Kazimierz Suchedniów (39)
               Sąd Koleżeński Adamczyk Janusz Jędrzejów (49)
Przewodnicząca Piechowicz Zofia Słaboszów (15) Sekuła Leszek Kazimierza W(48
Członek Adach Kazimierz Końskie (62) Osiński Jerzy Pińczów (70)
Członek Gładyś Edward Włoszczowa(33)

 

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów podjął uchwały do wykonania przez nowy Zarząd ŚZP.

 1. Powołać komisję do opracowania poprawek do Statutu ŚZP,
 2. Zwołać Zjazd Statutowy do 30.06.2013 roku, aby uchwalić nowy Statut ŚZP,
 3. Poprawić zaopatrzenie w matki i odkłady, zwiększyć gospodarność,
 4. Przestrzegać, aby producenci matek i odkładów nie byli we władzach Związku,
 5. Przeanalizować uchwały Zarządu ŚZP po 17.11.2011 roku,
 6. Zrealizować uchwały podjęte przez Walny Zjazd 17.11.2011 roku,
 7. Zarząd ŚZP po każdym roku przedstawi sprawozdanie z działalności Związku dla Zarządów Kół,
 8. W celu integracji pszczelarzy ŚZP, organizować wspólne spotkania, szkolenia oraz wycieczki,
 9. Uaktywnić stronę internetową ŚZP,
 10. ŚZP zwróci p Nowosielskiemu koszty poniesione na znaczki pocztowe na korespondencję służbową, zwrot wypłat uczestnikom posiedzenia Zarządu w dniu 10.07.2012 roku,
 11. Obliguje się Zarząd ŚZP do spotkań w Kołach,
 12. Kontynuować Świętokrzyskie Święto Pszczoły w latach następnych,
 13. Leki dla pszczół – 5 tabletek Apiwarolu na rodzinę pszczelą,
 14. Stosować instrukcję obiegu dokumentów oraz ich dostępność,
 15. Powierzyć p Nowosielskiemu funkcję kierownika biura, opracować szczegółowy zakres obowiązków dla pracowników biura.

                                                                                                                                                                                        Wiesław Sochacz

 

                              Moje smutne przemyślenia.

Coraz częściej zastanawiam się nad dalszą przynależnością do Polskiego Związku Pszczelarskiego. Powodów jest wiele. Można je sformułować następująco: brak jawności finansów, liczne przypadki generowania strat, dyktatorskie kierowanie Związkiem, blokada informacyjna, błędna polityka w sprawie dopłat bezpośrednich. Jeżeli do tego dołoży się brak wyraźnej reakcji członków Związku na te działania Zarządu PZP, to sytuacja powinna niepokoić.

Polski Związek Pszczelarski jest organizacją archaiczną działającą w „starym” systemie. Nawet w Statucie PZP uchwalonym na XIX Nadzwyczajnym Zjeździe pod koniec marca 2008r  jest napisane, że Związek działa w oparciu o Ustawę
z 8.10.1982r o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.  Wymieniona ustawa zaczyna się od słów:

 „ Mając na względzie, że Polska Rzeczpospolita Ludowa gwarantuje ….”

Ani twórcy nowego Statutu, ani delegaci reprezentujący pszczelarzy nie zauważyli, że żyjemy już w innej Polsce. Uchwalili „dokument” zezwalający na dożywotnie rządy p. Sabata. Nie są to zresztą jedyne błędne zapisy tego Statutu.

Ostatni XX Walny Zjazd PZP odbył się w dniach 8-9 listopada 2008 w Ślesinie. Zgodnie z § 20 pt 4 statutu PZP:

Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku najpóźniej z dniem upływu kadencji,
a o jego czasie, miejscu oraz porządku obrad zawiadamia delegatów nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zjazdu.

Wynika z tego że kadencja aktualnych władz kończy się 9 listopada 2012r, a do 26 października delegaci powinni być powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad.

W momencie pisania tych słów, termin zawiadomienia jeszcze nie minął. Przyglądając się stylowi pracy Zarządu PZP jestem przekonany, że termin nie zostanie dotrzymany.

 

Jeżeli mam rację to trzeba się zastanowić, jakie konsekwencje należy wyciągnąć
w stosunku do Zarządu PZP, przedstawić je naszym delegatom, a po Zjeździe zapytać o realizację.

Przechodząc na poziom Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy brakuje mi
w okresach tuż przed i po Zjeździe PZP kontaktu z naszymi delegatami. Winni oni zostać zapoznani z postulatami pszczelarzy w Kołach i dalej przekazać je na Walnym Zjeździe PZP.

Przed najbliższym Zjazdem interesują mnie następujące kwestie:

 1. Jakie jest obecnie zadłużenie PZP i w jakich bankach? Jak Zarząd PZP rozwiązał problem spłaty ponadmilionowego kredytu ciążącego na hipotece Domu Pszczelarza w Kamiannej. Dlaczego jest to tajne? Czym jeszcze jest obciążony „na dziś” majątek PZP?
 2. Dlaczego Zarząd zadłużył hipotekę Domu Pszczelarza w Kamiannej
  w tajemnicy przed komisją rewizyjną i członkami PZP, łamiąc statut
  i przekraczając uprawnienia w tym zakresie nadane Zarządowi uchwałą Zjazdu?
 3. Od kiedy oficjalnie przewodniczącą Komisji Rewizyjnej PZP jest p.Janina Kozak, a do kiedy była p.Maria Loska-Minas (chodzi o wpis w KRS)? Kto przez ponad 3 lata kontrolował Zarząd PZP? Kto i za jaki okres przedstawi Zjazdowi sprawozdanie Komisji Rewizyjnej?
 4. Ile pieniędzy jest obecnie na koncie funduszu na rzecz rozwoju pszczelarstwa?
 5. Z jakich funduszy był finansowany Kongres Apislavii.

 

Żyjemy w demokratycznym, unijnym kraju, w którym żadna organizacja nie może stać ponad prawem. Polski Związek Pszczelarski dostaje pieniądze od 30 000 polskich pszczelarzy, w tym również moją składkę. Dlatego mam prawo do informacji i tej informacji żądam.W chwili, gdy kończę pisać ten tekst (21 października) w internecie ukazała się opinia, którą pozwolę sobie zacytować:

 „Jeżeli cała kasa PZP (w tym pieniądze od byłego ministra Sawickiego) poszła na spłatę długu w Banku Pocztowym (hipoteka Kamiannej) oraz na Kongres Apislavii, to Zjazd będzie mógł odbyć się dopiero na wiosnę. (jak wpłynie z WZP świeża kasiora ze składek zwykłych pszczelarzy). Tak więc termin Zjazdu staje się wyznacznikiem przestrzegania przez prezydenta prawa organizacyjnego i obrazowym wskaźnikiem jego szacunku do pszczelarza i demokracji, tak obrazowo, piękną polszczyzną i ze wspaniałą gestykulacją rączkami pokazanego na marcowej konferencji prasowej przed Marszem w obronie pszczół.

Coś mi się widzi, że władze PZP, obciążone medalami, zawiązują kłąb zimowy
na przeczekanie…”                                                                  

                                                 Mnie też tak się widzi     Tadeusz Stępień

 

Wydawca:REJONOWE KOŁO PSZCZELARZY W KIELCACH

ul. Zagórska 3, tel. 41 343 25 18

Redaguje zespół: Roman Żiółko-redaktor naczelny,

Wiesław Sochacz, Lidia Morawska, Tadeusz Stępien, Zdzisław Kowalski, Rafał Herbuś i inni.

 

 

Prev XXXI Wojewódzkie Kraśnickie Spotkanie Pszczelarzy
Next Pszczelarskie spotkanie 18 listopada 2012roku.

Leave a comment